top of page

PRIVACYVERKLARING

VAN DE SITE :

www.arpentages.nl

 

 

ARTIKEL 1: PREAMBULE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website : www.arpentages.nl.Deze privacyverklaring is bedoeld om gebruikers inzicht te geven in:

 • De wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, bijvoorbeeld om de voornaam, achternaam, leeftijd, postadres, emailadres, de lokalisatie of het IP adres ;

 • Welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens;

 • Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens ;

 • Met wie deze gegevens worden gedeeld ;

 • De bepalingen betreffende "cookies".


Deze privacyverklaring is een aanvulling op de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres :

www.arpentages.com/contact


ARTIKEL 2 : ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENSIn overeenstemming met de bepalingen in artikel 5 van het Europese reglement 2016/679, het verzamelen en bewerken van de gegevens van gebruikers gebeurt volgens de volgende beginselen:

 • Wettigheid, loyaliteit en transparantie : de gegevens mogen enkel worden verzameld en bewerkt met toestemming van de gebruiker, die eigenaar is van de gegevens. Telkens als er persoonsgegevens worden verzameld wordt er aan de gebruiker medegedeeld dat zijn/haar gegevens worden verzameld, en voor welke doeleinde.

 • Doelbeperking : het verzamelen en verwerken van gegevens wordt gedaan om te voldoen aan een of meer doeleinden, die duidelijk worden omschreven in de algemene gebruiksvoorwaarden;

 • Voor het verwerken van gegevens : enkel de gegevens die dienend zijn voor het bereiken van de genoemde doeleinden worden verzameld ;

 • Het bewaren van gegevens voor een beperkte duur : de gegevens worden voor een beperkte duur bewaard en de gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld. Als deze duur niet kan worden ingeschat wordt dit gecommuniceerd aan de gebruiker;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en bewerkte gegevens : de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens waarborgt de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens.


In overeenstemming met de vereisten uit artikel 6 van het Europese regelement 2016/679, mag het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens enkel plaatsvinden als ze voldoen aan minimaal één van de onderstaande voorwaarden :

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toegestemd met de verwerking van de gegevens;

 • De verwerking is noodzakelijk voor een goede uitvoering van het contract;

 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;

 • De verwerking is van vitaal belang voor de betrokken persoon of voor een andere natuurlijke persoon;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak in het publiek belang of valt onder de uitoefening van het publiek gezag;

 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de door de gegevensverwerkingsbeheerder of derde partij beoogde legitieme privébelangen te beschermen.


ARTIKEL 3 : HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITEA. V ERZAMELDE EN BEWERKTE GEGEVENS EN DE WIJZE VAN VERZAMELEN

De volgende persoonsgegevens worden verzameld op de website van ARPENTAGES :

IP adres
lokalisatie

Deze gegevens worden verzameld als de gebruiker een van de volgende handelingen verricht op de website :

De website verzamelt enkel de gegevens die u zelf invoert, namelijk :
- achternaam, voornaam
- postadres
- telefoonnummer
- bankgegevens
- specifieke wensen voor de lesactiviteit(en)
- voedselvoorkeuren

 

Bij een betaling via de website wordt op het computersysteem van de generator van de website een bewijs van de transactie opgeslagen, waaronder de bestelbon en de factuur.

De verwerkingsverantwoordelijke zal deze gegevens op een veilige manier opslaan in het computersysteem van de website, voor een duur van : 1 jaar.

De verzameling en verwerking van gegevens dienen het volgende doeleinde :

De ondertekening van een contract voor de verkoop van een ARPENTAGES product.

Daarnaast worden gegevens ingezameld het ICE-formulier. Deze gegevens zijn bedoeld als veiligheidsmaatregelen voor de gids van ARPENTAGES om in geval van nood / ongeluk de juiste eerste hulp te kunnen verlenen en vervolgens de relevante instanties (verzekering) van de klant te kunnen benaderen. Dat zijn namelijk:

- de geboortedatum

- de allergiën

- bijzondere medicatie

- zorg- en reisverzekeringspolisnr + noodnummer

- gegevens (naam, adres, relatie tot de klant, telefoonnr.) van de persoon die gebeld moet worden In Case of Emergency (ICE).

 

De verwerkingsverantwoordelijke zal deze gegevens op een veilige manier opslaan in het computersysteem van de website, voor een duur van : 1 maand na afloop van de reis.

B. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zullen niet aan derden worden verstrekt, en worden enkel door de generator van de website bewerkt.C. HOSTING VAN GEGEVENS

De website ARPENTAGES wordt gehost door : Greenhost, waarvan het hoofdkantoor op het volgende adres gevestigd is:

Johan van Hasseltkade 202, 1032 LP Amsterdam

De host is bereikbaar op het volgende telefoonnummer : +31 20-4890444.

De gegevens die door de website worden verzameld en bewerkt worden naar het volgende land verzonden: Nederland


ARTIKEL 4 : GEGEVENSVERWERKINGSBEHEERDER

 1. GEGEVENSVERWERKINGSBEHEERDER

De gegevensverwerkingsbeheerder is : Olivier BELLO. Hij is bereikbaar op het volgende telefoonnummer:

Elke dag tussen 8u en 20u op +31 6 41 08 03 49

De gegevensverwerkingsbeheerder is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens.B. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKINGSBEHEERDER

De gegevensverwerkingsbeheerder verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te beschermen, ze niet te delen met derden zonder dat de gebruiker hierover geïnformeerd is en ze enkel voor de doeleinden te gebruiken waarvoor zij verzameld werden.

De website beschikt over een SSL certificaat om te garanderen dat de informatie en de gegevensoverdracht via de site veilig is.

Een SSL certificaat ("Secure Socket Layer" Certificaat) heeft als doel gegevens te beveiligen die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de website.

Daarnaast verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen van de rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit buitenproportionele formaliteiten, kosten en stappen met zich meebrengen.

In het geval dat de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker wordt aangetast, zal de gegevensverwerkingsbeheerder de gebruiker hiervan direct op de hoogte stellen.ARTIKEL 5 : GEBRUIKERSRECHTENIn overeenstemming met de wetgeving betreffende de bewerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over de hierna genoemde rechten.

Om er voor te zorgen dat de gegevensverwerkingsbeheerder aan zijn/haar verzoek voldoet, moet de gebruiker hem de volgende informatie geven : zijn/haar voor- en achternaam evenals zijn/haar emailadres.

De gegevensverwerkingsbeheerder moet binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen een antwoord sturen aan de gebruiker.A. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER BETREFFENDE GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING


a. Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

De gebruiker kan zijn gegevens raadplegen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering, en dit volgens de volgende procedure :

De gebruiker dient een email te sturen naar Olivier@arpentages.comb. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht op de portabiliteit van zijn/haar persoonsgegevens die door de website worden opgeslagen, naar een andere website, en dit volgens de volgende procedure:

De gebruiker dient een email te sturen naar Olivier@arpentages.com


c. Recht op beperking en op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker kan verzoeken tot beperking van de behandeling van zijn/haar persoonsgegevens en om zich te verzetten tegen de behandeling van deze gegevens door de website, zonder dat de website dit kan weigeren, behalve bij aantoonbare legitieme en dwingende redenen die kunnen prevaleren boven de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om een beperking aan te vragen of om zich te verzetten tegen de verwerking van deze persoonsgegevens, gaat dit volgens de onderstaande procedure:

De gebruiker dient een email te sturen naar Olivier@arpentages.comd. Recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die is genomen door een geheel geautomatiseerd proces.

In overeenstemming met de bepalingen uit het reglement 2016/697, heeft de gebruiker het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend door een geautomatiseerd proces tot stand is gekomen als deze beslissing rechtsgevolgen voor hem/haar heeft, of andere vergelijkbare consequenties.


e. Recht om te bepalen wat er met de gegevens gebeurt na overlijden.

De gebruiker wordt hierbij op de hoogte gesteld dat hij/zij kan bepalen wat er met zijn/haar gegevens gebeurt na overlijden, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.


f. Recht om een beslissing aanhangig te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als de gegevensbeheerder beslist om niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker wil deze beslissing betwisten, of als hij/zij van mening is dat er sprake is van inbreuk op een van de hiergenoemde rechten, is de gebruiker gerechtigd om dit geschil aanhangig te maken bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of bij een andere bevoegde rechter.B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van het Europese reglement 2016/679 en met de wet Informatica en vrijheden « Informatique et Libertés », zijn enkel minderjarigen van 15 jaar en ouder gerechtigd om toestemming te geven voor het bewerken van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige is van minder dan 15 jaar, zal de wettige vertegenwoordiger toestemming moeten geven zodat de persoonsgegevens kunnen worden verzameld en bewerkt.

De generator van de website behoudt zich het recht voor om te controleren dat de gebruiker 15 jaar of ouder is, of dat er toestemming is gegeven door de wettige vertegenwoordiger alvorens te surfen op de website.ARTIKEL 6 : VOORWAARDEN VOOR DE WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEIDDeze huidige privacyverklaring kan ten alle tijden worden geraadpleegd via de onderstaande link:

www.arpentages.com/confidentialite

De generator van de website behoudt zich het recht voor deze verklaring te wijzigen om te garanderen dat deze in overeenstemming blijft met het geldende recht.

De gebruiker wordt daarom vriendelijk verzocht om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen die hierin worden aangebracht.

In geval van een substantiële wijziging van dit beleid wordt de gebruiker hiervan alsvolgt geïnformeerd :

Door een melding op de startpagina van de website.

De laatste wijziging in dit privacybeleid dateert van : 16/10/2018.


ARTIKEL 7 : AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID DOOR DE GEBRUIKERDoor te surfen op de site, verklaart de gebruiker dat hij/zij dit privacybeleid heeft gelezen en begrepen en deze aanvaardt, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

bottom of page